Rolluj razem z nami !!!

REGULAMIN WROTKARNI KOŁOWROTKI

Regulamin

 1. Wrotkarnia KołoWrotki, zwana także w dalszej części Wrotkarnią lub Obiektem lub Centrum Rozwoju, prowadzona jest przez: Centrum Rozwoju Sportu KołoWrotki Miarka Patrycja Szawara Anna s. c., al. Kościuszki 132, 90-451 Łódź, NIP: 725 213 52 46.
 2. Wszystkie osoby korzystające i przebywające na terenie Wrotkarni określane są mianem Użytkowników, którzy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Wrotkarni KołoWrotki, zwanego dalej Regulaminem. Wejście na teren obiektu, przybywanie na nim i korzystanie z jego usług jest równoznaczne z zapoznaniem się, akceptacją oraz przestrzeganiem Regulaminu.
 3. Przebywanie­ na terenie obiektu wiąże się z bezwzględnym obowiązkiem przestrzegania Regulaminu oraz wykonywania poleceń i zaleceń pracowników Wrotkarni.
 4. Na terenie Wrotkarni funkcjonują:
  - tor do jazdy na wrotkach,
  - wypożyczalnia sprzętu (wrotki, kask i ochraniacze),
  - kawiarenka,
  - szatnia,
  - toalety.
 5. Korzystanie z obiektu jest płatne. Wysokość cen ustalona jest w obowiązującym Cenniku. Do pobytu i korzystania z toru wrotkowego upoważnione są osoby, które posiadają ważny bilet wstępu (paragon fiskalny) lub osoby uprawnione do bezpłatnych wejść.
 6. Wrotkarnia ma charakter ogólnodostępny i jest czynna zgodnie z harmonogramem, dostępnym w Obiekcie i na stronie internetowej. Wrotkarnia zastrzega sobie prawo do zmiany dni i godzin funkcjonowania obiektu a także zamykania obiektu w określone dni i godziny. W przypadku poważnej awarii technicznej Wrotkarnia zastrzega sobie prawo do zamknięcia obiektu w każdym momencie.
 7. Zajęcia dla grup zorganizowanych, liczących pow. 10 osób, wymagają wcześniejszej rezerwacji.
 8. W przypadku organizowania imprez lub zajęć zorganizowanych właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu.
 9. W strefie do jazdy na wrotkach może przebywać jednocześnie do 45 osób.
 10. Każdy użytkownik toru wrotkowego ma obowiązek używania podczas jazdy kasku oraz kompletu ochraniaczy. Osoba, która świadomie rezygnuje z kasku i ochraniaczy, robi to na własną odpowiedzialność.
 11. Każdy użytkownik Wrotkarni zobowiązany jest do zachowania należytej ostrożności podczas korzystania z obiektu, tak by nie stwarzać zagrożenia dla siebie samego oraz innych użytkowników.
 12. Podczas jazdy należy zachować jeden kierunek jazdy oraz kontrolować prędkość jazdy, by zapobiec kolizjom. O zmianie kierunku jazdy decyduje obsługa obiektu.
 13. Podczas przerw technicznych wszyscy użytkownicy zobowiązani są do opuszczenia toru wrotkowego.
 14. Wszelkie nieprawidłowości, związane z funkcjonowaniem wypożyczonego sprzętu należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze obiektu.
 15. Zbędną odzież wierzchnią oraz torby należy pozostawić w szatni.
 16. Na terenie Wrotkarni zabrania się:
  - jazdy na wrotkach poza strefą do tego wyznaczoną,
  - jazdy z dziećmi / innym osobami na rękach,
  - wnoszenia jakichkolwiek zbędnych przedmiotów na strefę do jazdy na wrotkach, m. in. telefonów komórkowych, słuchawek, plecaków, torebek oraz innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników toru wrotkowego,
  - spożywania posiłków poza miejscami do tego wyznaczonymi,
  - wnoszenia artykułów spożywczych zakupionych poza obiektem,
  - przebywania i korzystania z obiektu osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu i/lub środków odurzających,
  - wnoszenia różnego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów pirotechnicznych, broni oraz innych mogących spowodować zagrożenia zdrowia bądź życia użytkowników,
  - palenia tytoniu,
  - wchodzenia do pomieszczeń technicznych (za wyjątkiem pracowników obiektu),
  - zaśmiecania obiektu,
  - wprowadzania zwierząt,
  - niszczenia mienia Wrotkarni.
 17. Wnoszenie oraz spożywanie alkoholu możliwe jest jedynie za zgodą właściciela lub pracownika obiektu, na czas trwania zaplanowanej imprezy, podczas której jazda na wrotkach jest bezwzględnie zakazana.
 18. Z infrastruktury obiektu mogą korzystać dzieci od 4 roku życia. Dzieci i młodzież od 4 do 14 lat mogą korzystać z Wrotkarni wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów i na ich odpowiedzialność. Młodzież w wieku od 14 do 18 lat może korzystać z obiektu bez opiekuna, lecz jedynie za jego pisemną zgodą. Wrotkarnia nie świadczy opieki nad dziećmi i młodzieżą.
 19. Mając na uwadze względy bezpieczeństwa, zaleca się, aby jeden opiekun sprawował nadzór nad grupą maksymalnie 15 osób.
 20. W obiekcie należy zachować czystość i porządek.
 21. Użytkownicy naruszający zasady bezpieczeństwa i porządku oraz nieprzestrzegający regulaminu zostaną wyproszone z obiektu i pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej.
 22. Obsługa Wrotkarni zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia na teren obiektu osób, co do których zachodzi podejrzenie, lub których zachowanie wskazuje, że znajdują się one pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub stwarzają zagrożenie dla siebie lub innych.
 23. Korzystanie z usług obiektu związane jest z ryzykiem sportowym powstania urazów i uszkodzeń ciała. W związku z powyższym Centrum Rozwoju nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie, jak i mieniu wynikłe podczas korzystania z Wrotkarni – jako związane z ryzykiem sportowym. W przypadku doznania przez użytkownika jakiegokolwiek urazu bądź uszkodzenia ciała, należy niezwłocznie powiadomić personel.
 24. Osoby mające jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne do korzystania z infrastruktury obiektu lub osoby, u których jazda na wrotkach może w jakikolwiek sposób zaszkodzić ich zdrowiu, nie powinny korzystać z Wrotkarni.
 25. Centrum Rozwoju nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, uszkodzenie, zgubienie rzeczy stanowiących własność użytkowników, bądź też pozostawienie tych przedmiotów bez opieki na terenie lub w okolicach obiektu.
 26. Każdy użytkownik ma obowiązek oddać wypożyczony sprzęt w stanie nie gorszym do tego, jaki otrzymał. Osoba ta zobowiązana zwrócić ten sprzęt pracownikowi obiektu w miejscu do tego wyznaczonym, zaraz po zakończeniu korzystania z infrastruktury Wrotkarni.
 27. Osoba odpowiedzialna za uszkodzenie sprzętu lub mienia Wrotkarni zostanie obciążona materialnie.
 28. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia kluczyka do szafki, użytkownik płaci karę w wysokości 30zł.
 29. Na strefie jezdnej mogą przebywać tylko osoby posiadające na nogach wrotki/rolki, które zakupiły bilet wstępu.
 30. Na strefie przeznaczonej do jazdy mogą się także znajdować osoby, które służą pomocą dla osób uczących się jazdy na wrotkach, warunkiem jest zakup i użycie jednorazowych ochraniaczy na buty.
 31. Rezerwacje są dokonywane dla grup zorganizowanych- minimum 10-cio osobowych.
 32. Opłata rezerwacyjna w wysokości 25% wartości rezerwacji jest pobierana przy dokonywaniu rezerwacji. W przypadku nieodwołania rezerwacji na 24 h przed jej realizacją, opłata jest bezzwrotna.
 33. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 08.10.2016 do odwołania.

 

 


Разработка платного шаблона Joomla